Font Size

SCREEN

Cpanel

.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείας) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄Κύκλος)

find jobΞεκίνησαν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για  3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄κύκλος)  σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας. Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

 

 

 

Για να διαβάσετε όλοκληρο το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

13/07/2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2017

13/07/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθεμένων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

13/07/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Προσοντολόγιο 

13/07/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -Προσοντολόγιο

Ενημέρωση επιχειρήσεων για τη δράση Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής

praktiki logo companies

Το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, εταιρεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Κορινθίας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων 29 έως 64 ετών, αποφοίτων υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ, στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών (4 μήνες).

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση όσον αφορά το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ατόμων που θα πάρουν για πρακτική άσκηση (για τους 4 μήνες) το οποίο θα καλυφθεί από το ΚΕΚ.

Επίσης θα δοθεί ευκαιρία σε επιχειρήσεις, που δεν έχουν προσωπικό, να απασχολήσουν άτομα μέσω της πρακτικής άσκησης των προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα, μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση διατήρησης στο προσωπικό της και πρόσληψης του εκπαιδευόμενου. Εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν άνω των 5 ωφελουμένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των δράσεων με αντικείμενο: «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», οι οποίες εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στο μέλλον σε ίδιες ή παρόμοιες δράσεις θα έπρεπε να είχαν προσλάβει τουλάχιστον έναν ωφελούμενο μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να προσλάβει τον εκπαιδευόμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης των επιχειρήσεων που προβαίνουν στην πρόσληψη ωφελουμένων (μέσω άλλης πρόσκλησης που πρόκειται να ανακοινωθεί). Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα που θα ορίζει η προκήρυξη.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης όπως φαίνεται παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των                       απασχολουμένων

Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προβούν σε απόλυση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (ΚΕΚ, επιχείρησης, ωφελουμένου) και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού δε θα μπορεί να συμμετέχει σε ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

Κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης το ΚΕΚ, θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης μέσω του Επόπτη Πρακτικής, ο οποίος θα βρίσκεται σε τακτική επαφή με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο.
Οι Ωφελούμενοι είναι:
• Άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ

Διαδικασία συμμετοχής επιχειρήσεων
Αρχικά, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα, θα πρέπει να υποβάλουν επιστολή πρόθεσης συνεργασίας προς το ΚΕΚ, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ www.keknkor.gr ή μπορούν να την προμηθεύονται από τα γραφεία ενημέρωσης του ΚΕΚ, με τα κάτωθι στοιχεία:

 • επωνυμία της επιχείρησης και αντικείμενο δραστηριότητας
 • ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (έδρα, υποκατάστημα κλπ.), καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση
 • ο αριθμός των θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται:

 • Ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία.
 • Ο αριθμός των ωφελουμένων που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο προηγούμενων δράσεων επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, στην περίπτωση που συμμετείχε σε προηγούμενες δράσεις τύπου voucher.
 • Στην περίπτωση πρόσληψης μετά από πρακτική, στοιχεία σχετικά με σύναψη σύμβασης εργασίας με ωφελούμενους που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, με επισυναπτόμενη την αναγγελία πρόσληψης και τις σχετικές ΑΠΔ.
 • Ότι στην επιχείρηση δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και για την πρόσληψη του προσωπικού της δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα

Επίσης, θα επισυνάπτεται έγγραφο της Δ.Ο.Υ. στο οποίο αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης και τυχόν υποκαταστημάτων/εργοταξίων, ο νόμιμος εκπρόσωπός της κλπ.
Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται :

 • ο αριθμός των ωφελουμένων που έχει ήδη πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί παράλληλα την πρακτική του άσκηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
 • οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων ανά υποκατάστημα και συνολικά σε σύγκριση με τα δηλωθέντα στοιχεία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θα αναφέρεται ο λόγος της μεταβολής.

Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται :

 • Ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά:

Αρχικά

Για Υπογραφή Σύμβασης

Πριν την έναρξη πρακτικής

Μετά τη λήξη πρακτικής

 1. πρόθεσης συνεργασίας προς το ΚΕΚ
 
 1. Υπεύθυνη δήλωση
 2. Πίνακας Προσωπικού
 3. αναγγελία πρόσληψης και σχετικές ΑΠΔ για πρόσληψη μετά από πρακτική άσκηση σε προηγούμενα voucher
 1.  Υπεύθυνη δήλωση
 1.  Υπεύθυνη δήλωση

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ *

Θέση εργασίας ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. - Υπάλληλος Υποδοχής

logo sport-camp

Η εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτη για τη θέση: Υπάλληλος Υποδοχής

Προφίλ Εταιρείας:
Το SPORTCAMP αποτελεί πρότυπη αθλητική παιδική κατασκήνωση και το μεγαλύτερο και πληρέστερο ιδιωτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής στην Ελλάδα! Διαθέτει ολοκληρωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εστιατόριο, café και έκτασης 70 στρεμμάτων, σε ένα περιβάλλον μέσα στη φύση και σε απόσταση μόλις μιας ώρας από την Αθήνα.
Εδώ και 40 χρόνια το SPORTCAMP με τους ανθρώπους του παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η Ομάδα του SPORTCAMP αποτελείται από έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σημαντική τεχνογνωσία στη διοργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων, καθώς και εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Προφίλ Θέσης Εργασίας:
Θέση πλήρους απασχόλησης για τους μήνες: Απρίλιος – Αύγουστος 2017 / Πενθήμερη εργασία με βάρδιες
Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση πελατών: υποδοχή πελατών, υποστήριξη πωλήσεων κλπ
 • Γραμματειακή υποστήριξη: διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, καταχώρηση στατιστικών, διαχείριση εκτυπωτών – fax – scanner κλπ

Απαραίτητα Προσόντα:
Προϋπηρεσία σε θέση με αντίστοιχες αρμοδιότητες

 • Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας, MS Office και Internet
 • Ευχέρεια στην ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών (multitasking)
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επαγγελματισμός, ευγένεια και σεβασμός

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ κλπ
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων & διαχείρισης παραπόνων
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών (Ρώσικα, Γαλλικά, Γερμανικά κλπ)

Η εταιρεία παρέχει:

 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο της θέσης εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ:2744026930), αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης «Υπάλληλος Υποδοχής». Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία και σύντομο cover letter.
*Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP.

 

SPORTCAMP A.E.
T.K. 20 300 Λουτράκι, Ελλάδα
Tηλ.: +30 27440 23999, 66860 Φαξ: +30 27440 26930
URL: E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. FB: /SportcampLoutraki

 

Θέσεις εργασίας ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε.

logo sport camp paidiko

Η εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτες για τις θέσεις:

 • Μάγειρες
 • Υπάλληλοι κουζίνας - λάντζας
 • Υπάλληλοι καθαριότητας
 • Υπάλληλοι service - buffet

Προφίλ Εταιρείας:
Το SPORTCAMP αποτελεί πρότυπη αθλητική παιδική κατασκήνωση και το μεγαλύτερο και πληρέστερο ιδιωτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής στην Ελλάδα! Διαθέτει ολοκληρωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εστιατόριο, café και έκτασης 70 στρεμμάτων, σε ένα περιβάλλον μέσα στη φύση και σε απόσταση μόλις μιας ώρας από την Αθήνα.
Εδώ και 40 χρόνια το SPORTCAMP με τους ανθρώπους του παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η Ομάδα του SPORTCAMP αποτελείται από έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σημαντική τεχνογνωσία στη διοργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων, καθώς και εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Προφίλ Θέσης Εργασίας:
Θέσεις μερικής και πλήρους απασχόλησης για τους μήνες: Απρίλιο – Αύγουστο 2017 / Πενθήμερη εργασία με βάρδιες
Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Εργατικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ευέλικτο ωράριο
 • Επαγγελματισμός, ευγένεια και σεβασμός
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα

*Για τους μάγειρες απαιτείται επιπλέον Πτυχίο ΑΣΤΕ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή αντίστοιχης σχολής
Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΣΤΕ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή αντίστοιχης σχολής
 • Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, κλπ)

*Για τη συνεργασία θα ζητηθούν δικαιολογητικά έγγραφα για την απασχόληση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Πιστοποιητικό υγείας και αντίγραφο ποινικού μητρώου)
Η εταιρεία παρέχει:

 • Ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο της θέσης εργασίας
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο SPORTCAMP μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ:2744026930), αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης που σας ενδιαφέρει. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία.
*Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP.

 

SPORTCAMP A.E.

T.K. 20 300 Λουτράκι, Ελλάδα

Tηλ.: +30 27440 23999, 66860, Φαξ: +30 27440 26930

URL: www.sportcampkids.gr, E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , FB: /sportcamp.kids

 kids sport

Θέση εργασίας ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. - Υπάλληλος Γραμματείας Κατασκήνωσης

logo sport camp paidiko

Η εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτη για τη θέση:
Υπάλληλος Γραμματείας Κατασκήνωσης

Προφίλ Εταιρείας:
Το SPORTCAMP αποτελεί πρότυπη αθλητική παιδική κατασκήνωση και το μεγαλύτερο και πληρέστερο ιδιωτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής στην Ελλάδα! Διαθέτει ολοκληρωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εστιατόριο, café και έκτασης 70 στρεμμάτων, σε ένα περιβάλλον μέσα στη φύση και σε απόσταση μόλις μιας ώρας από την Αθήνα.
Εδώ και 40 χρόνια το SPORTCAMP με τους ανθρώπους του παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η Ομάδα του SPORTCAMP αποτελείται από έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σημαντική τεχνογνωσία στη διοργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων, καθώς και εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Προφίλ Θέσης Εργασίας:
Η συγκεκριμένη θέση αφορά απασχόληση για τους μήνες Απρίλιο-Αύγουστο 2017

 • Βασικές Αρμοδιότητες:
 • Εξυπηρέτηση πελατών: διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, υποστήριξη πωλήσεων, εγγραφές κατασκηνωτών κλπ
 • Γραμματειακή υποστήριξη: διαχείριση θεμάτων στελεχών κατασκήνωσης, επικοινωνία / προετοιμασία υποβολής δικαιολογητικών σε δημόσιους φορείς κλπ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε θέση με αντίστοιχες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα σε εταιρείες όπως παιδικές κατασκηνώσεις /ιδιωτικά σχολεία κλπ
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση MS Office και Internet
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων & διαχείρισης παραπόνων
 • Ευχέρεια στην ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών (multitasking)
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ (Παιδαγωγικές σχολές κλπ)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ:2744026930), αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία και ένα σύντομο cover letter.

*Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP.

 

SPORTCAMP A.E.

T.K. 20 300 Λουτράκι, Ελλάδα

Tηλ.: +30 27440 23999, 66860, Φαξ: +30 27440 26930

URL: www.sportcampkids.gr, E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , FB: /sportcamp.kids

 kids sport

Θέση εργασίας Ypanema

 ypanima

Ypanema Beach Bar-Resto-Sports
Heraion Lagoon
Loutraki 203 00 Greece
Tel. 27410 91225, 27440 23999fax 27410 91250
Web:www.ypanema.gr, e mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η εταιρεία ΥΠΑΝΕΜΑ Α.Ε. αναζητά συνεργάτες για τις θέσεις:
- Μάγειρες
- Υπάλληλοι service – buffet

Προφίλ Θέσεων Εργασίας:
Θέσεις μερικής και πλήρους απασχόλησης για τους μήνες: Απρίλιο – Αύγουστο 2017
Πενθήμερη εργασία με βάρδιες

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον δυο έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Εργατικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ευέλικτο ωράριο
 • Επαγγελματισμός, ευγένεια και σεβασμός
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα

*Για τους μάγειρες απαιτείται επιπλέον Πτυχίο ΑΣΤΕ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή αντίστοιχης σχολής

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΣΤΕ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή αντίστοιχης σχολής
 • Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, κλπ)

Για τη συνεργασία θα ζητηθούν δικαιολογητικά έγγραφα για την απασχόληση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Πιστοποιητικό υγείας και Άδεια εργασίας από αστυνομικό τμήμα για εργαζόμενους σε καταστήματα του Π.Δ.180/1979 Άρθρο4)

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο της θέσης εργασίας
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο YPANEMA παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ: 2744026930), αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης που σας ενδιαφέρει. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία.
*Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με τον Όμιλο SPORTCAMP.

 

Αιτήσεις για την νέα Κοινωφελή Εργασία (1/2017)

oaed-logoΑνακοινώθηκαν νέα προγράμματα 8µηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Η Δράση έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, και ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ (βλέπε επισήμανση 2 & 5 στην προκήρυξη ),
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (βλέπε επισήμανση 3 στην προκήρυξη)
 3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ (βλέπε επισήμανση 4 στην προκήρυξη),
 4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους (βλέπε επισήμανση 6 στην προκήρυξη),
 5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών (βλέπε επισήμανση 8 στην προκήρυξη),
 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.

 

Ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 3/2/2017.

Οι θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας είναι:

Δήμος

Υπηρεσία Τοποθέτησης

Εκπ. Βαθμίδα

Ειδικότητα

Αρ. Θέσεων

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

9

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

18

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

7

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

23

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

11

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

4

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

9

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

7

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

6

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

4

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

2

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΕ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

10

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

4

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

 

 

Περισσότερες πληροφορίες :

23-01-2017 Δελτίο τύπου

24-01-2017 Δημόσια Πρόσκληση

24-01-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

24-01-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

24-01-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

 

Πηγή :

oaed.gr

 

Ενημέρωση επιχειρήσεων για Πρακτική άσκηση στη δράση "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ"

praktiki logo companiesΟι ωφελούμενοι της δράσης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ", θα πραγματοποιήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση και θα προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Η δράση είναι επιδοτούμενη από κονδύλια της ΕΕ και του Ελληνικού κράτους. Επιπλέον, και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος υποχρεούται και καλύπτει ο εκπαιδευτικός Φορέας.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Τα έμπειρα στελέχη του Φορέα μας: 

 • Θα σας ενημερώσουν ολοκληρωμένα για τις διαδικασίες και όρους υλοποίησης του προγράμματος με έμφαση στους όρους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης
 • Θα αποτυπώσουν και θα διερευνήσουν τις απαιτήσεις της θέσης πρακτικής άσκησης που προσφέρεται (πλήρης αποτύπωση-περιγραφή της θέσης εργασίας/πρακτικής άσκησης που επιθυμείτε να καλύψετε)
 • Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων πρακτικά ασκούμενων και να προβείτε σε συνεντεύξεις μαζί τους, ώστε να επιλέξετε τελικά τα άτομα που θα  τοποθετηθούν για πρακτική στην επιχείρησή σας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ *

 

*(συμπληρώνετε μια αίτηση από τις δύο)

 

voucher 2016 29-64

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Α' κύκλος, για 2.500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

find jobΠρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

(Δημόσια Πρόσκληση Νο-6/2016)

23-06-2016 Δημόσια Πρόσκληση Νο 6/2016

23-06-2016 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

23-06-2016 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 24-06-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή και λήγει στις 04-07-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή

Για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

 

Πηγή : oaed.gr

9 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στη ΔΕΥΑ Κορίνθου

find job

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου, που εδρεύει στο Δήμο Κορινθίων, και συγκεκριμένα του εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 8 μήνες 2
102 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Ηλεκτρολόγος 8 μήνες 1
103 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 8 μήνες 1
104 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Τεχνίτης δομικών έργων 8 μήνες 1
105 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Οδηγός φορτηγού [Γ (C) Κατηγορίας - με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 8 μήνες 1
106 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΥΕ Βοηθοί - Εργάτες γενικών καθηκόντων 8 μήνες 3

 

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΕΥΑΚ Κορίνθου

Προκήρυξη

Συνεντεύξεις για πλήρωμα καμπίνας σε Emirates και Qatar Airways

find jobΣυνεντεύξεις σε ενδιαφερόμενους να εργαστούν ως πλήρωμα καμπίνας θα διεξάγουν στην Αθήνα στελέχη της Emirates και της Qatar Airways στις 21 και 22 Μαΐου, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η Emirates διοργανώνει ημέρα καριέρας για πλήρωμα καμπίνας στην Αθήνα. Η ημέρα καριέρα θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Electra Palace Hotel Athens, Ναυάρχου Νικοδήμου 18, Πλάκα, Αθήνα στις 21 Μαΐου 2016 και ώρα 09:00 π.μ.

Αντίστοιχα, η Qatar Airways αναζητά πλήρωμα καμπίνας με τα στελέχη της να διεξάγουν συνεντέυξεις στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, στις 22 Μαΐου 2016 και ώρα 09.00 π.μ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά καθώς και φωτογραφίες πλήρους μεγέθους και μεγέθους διαβατηρίου.

Πηγή:

http://www.diorismos.gr/

Η PaperGraph αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του Υπάλληλου Τμήματος Προεκτύπωσης

find job

Η PaperGraph Ανώνυμη Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεωνμε έδρα το ΒΙ.ΠΑ. Λουτρακίου στον Ισθμό, αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του:

Υπάλληλος Τμήματος Προεκτύπωσης (κωδικός θέσης: ΥΠ05)

 Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος ηλεκτρονικών αρχείων
 • Ηλεκτρονικό μοντάζ
 • Χειρισμός συστημάτων ψηφιακών εκτυπώσεων και CTP

Τυπικά προσόντα:

 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Οργανωτικός χαρακτήρας που μπορεί να εργαστεί ακολουθώντας διαδικασίες
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, εχεμύθεια και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό την πίεση του χρόνου
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Color Management
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Η εργασία είναι στη περιοχή Ισθμού – Λουτρακίου. Θα προτιμηθεί μόνιμος κάτοικος ή άτομο που επιθυμεί να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης.

 Αποστολή βιογραφικού: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγή :

http://www.papergraph.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Support

find jobΗ εταιρία MasterBet αναζητά IT Support και συγκεκριμμένα :

Αρμοδιότητες :  

 • Ανάπτυξη webεφαρμογών ή/και websitesγια τους πελάτες μας, ως μέλος ομάδοας έργου ή εξολοκλήρου μόνος
 • Συντήρηση τρέχοντων εφαρμογών και διόρθωση bugs
 • Τεχνική υποστήριξη πελατών στη χρήση υπηρεσιών της εταιρείας


Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής με κατεύθυνση Πληροφορική
 • Πολύ καλή γνώση HTML 5, CSS3 και Javascript
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα παραγωγικής ενασχόλησης με πολλές εργασίες ταυτόχρονα
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

                  

Τόπος εργασίας: Κιάτο, Νομός Κορινθίας

Βιογραφικά:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

find jobΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σικυωνίων που εδρεύει στο Κιάτο Ν. Κορινθίας

Περισσότερα...

Προγράμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016)

oaed-logo


 • Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 15-04-2016 και ώρα 10η πρωϊνή και λήγει στις 25-04-2016 12η μεσημβρινή. Για αιτήσεις πατήστε ΕΔΩ

Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωϊνή εως 02:00 Μεσημβρινή.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών :  2109989148, 2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 2109989116, 2109989143, 2109989009, 2109989144

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 413 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

oaed-logoΕκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2016 που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 413 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 
 

 

Ζητείται λογιστής Α΄τάξης από την εταιρεία FEREIKOS

Ζητείται λογιστής Α΄ τάξης από την εταιρεία FEREIKOS με απαραίτητη προϋπηρεσία σε λογιστήριο εμπορικής - εξαγωγικής εταιρείας.

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, γνώση Κ.Φ.Α.Σ., Ε.Λ.Π.

Επιθυμητή γνώση προγράμματος Union, EpsilonNet.

Περιγραφή θέσης: έκδοση και  καταχώρηση παραστατικών σε εμπορικό και λογιστικό πρόγραμμα , υποβολή δηλώσεων vies – intrastat, υποβολή μηνιαίων και τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ,  συμφωνία υπολοίπων πελατών-προμηθευτών, συμφωνία υπολοίπου τραπεζών, σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων. (Ο.Ε. – Ε.Π.Ε.)

Η εταιρία θα δεχθεί βιογραφικά μόνο μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

Θέσεις εργασίας στα Ελληνικά Πετρέλαια

find jobΠροκηρύξεις για τις θέσεις:

 •  Χειριστών Λειτουργίας για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας (ΧΛΝ4)

               - Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

               - Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπo αίτησης

 • Χειριστών Λειτουργίας για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΧΛΒ3)

             -  Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

             -  Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπο αίτησης

 •  Δοκιμαστών Χημείου για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας (ΔΧΗΝ1)

             - Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

             - Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπο αίτησης

 •  Τεχνιτών Συντήρησης για την Επιθεώρηση Εξοπλισμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και Ελευσίνας (ΤΣΕΕΝ)

          - Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

          - Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπο αίτησης 

Θέσεις εργασίας στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ για Ελλάδα

find job

Group IT Systems Engineer
(κωδ. 1604)

Based at the company's Headquarters in Athens, Greece

 

Group IT Network Engineer
(κωδ. 1603)

Based at the company's Headquarters in Athens, Greece

 

Group IT Data Center Services Manager
(κωδ. 1615)

Based at the company's Headquarters in Athens, Greece

 

 

 

Υπάλληλος Γραμματείας Κατασκήνωσης - ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε.

 

find jobΗ εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. με έδρα το Λουτράκι

ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για την παρακάτω θέση:

Υπάλληλος Γραμματείας Κατασκήνωσης

(Θέση Πλήρους απασχόλησης /Μήνες: Μάρτιος – Αύγουστος)

 

Περισσότερα...

Υπάλληλοι για την υποστήριξη εκδρομών - ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε.

 

find jobΗ εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. με έδρα το Λουτράκι

ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις:

Υπάλληλοι για την υποστήριξη εκδρομών,

αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

(Θέση Πλήρους & Θέση Μερικής απασχόλησης)

 

Περισσότερα...

Θέσεις εργασίας SPORTCAMP GROUP

find job

 

O Όμιλος επιχειρήσεων SPORTCAMP GROUP με έδρα στο Λουτράκι,

ενδιαφέρεται να προσλάβει εποχιακό προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις:

Περισσότερα...

37 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

find jobH Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση του προγράμματος Μετεγκατάστασης από την Ελλάδα σε άλλα Κράτη – Μέλη για άτομα που προφανώς χρήζουν διεθνή προστασία, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς εθνική συμμετοχή, με επικεφαλής εταίρο τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και εταίρο την Υπηρεσία Ασύλου.

Για περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση

θέσεις εργασίας στην ΕΥΔΑΠ

find jobΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ταχυδρομικώς από Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 έως και Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Πηγή : http://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/PersonnelContest/SOX1-2016/

 

Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Cablel Ελληνικά Καλώδια

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον Όμιλο Ελληνικά Καλώδια

 
 
 
 

Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου υγειονομικού προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:30)

Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:00- Ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων, παίδων, Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.
(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 21:30)

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων/δικαιολογητικών: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14:00

Πηγή : ΚΕΛΠΝΟ

Θέση εργασίας στο ΦανοΒαφείο ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

find jobΤο ΦανοΒαφείο ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, στην Κόρινθο, ζητά να προσλάβει άτομα με τεχνικές γνώσεις φανοποιϊας, προεργασίας και βαφής αμαξωμάτων. Τηλ επικοινωνίας: 2741081744 / 6977420121

 

Θέσεις εργασίας στην ΤΕΡΝΑ

690 d53a3843983a3d73c39b650b0ef8b0a81Η Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Α.Ε. μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σκοπεύει να προσλάβει Μηχανικούς και Προσωπικό, που θα απασχοληθεί σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία, για το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν βιογραφικό μέσα σε 10 μέρες, στη διευθυνηση Τ.Θ. 139 Τρίπολη ή ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αρκαδικές.

Ανακοίνωση

Πηγή : kalimera-arkadia.gr- Πηγή: http://www.kalimera-arkadia.gr/theseis-ergasias/item/47402-prosopiko-zita-i-terna-stin-peloponniso.htm.

Sales Representative S/M στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

find job

Η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚH ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Carlsberg, με ηγετικό ρόλο στη παγκόσμια αγορά, ενδιαφέρεται να στελεχώσει την παρακάτω θέση:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ S/M

για τις περιοχές: Κορινθία, Αργολίδα & Αρκαδία

Έδρα: Κορινθία/ Αργολίδα

 

Ο Ρόλος:

 Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τις περιοχές Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. Σκοπός είναι η υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης των πωλήσεων για το κανάλι Key Accounts Λιανικής, εφαρμόζοντας ενέργειες ενεργοποίησης του καναλιού που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της προώθησης και πώλησης των προϊόντων.

 Προφίλ Υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία 2- 3 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων  
 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης
 • Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Ms Office
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Προσωπική παρακίνηση, ομαδικό πνεύμα

 

Απαιτήσεις Θέσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων με συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη
 • Προοπτικές ανάπτυξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλεια ζωής

Μπορείτε να αποστείλλετε βιογραφικό σας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της επιχείρησης

Αποστολή Βιογραφικού

Επιχείρηση

 

ANAZHTHΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LANDIS+GYR A.E.

landis-logo

Η Εταιρεία Landis+Gyr, με έδρα στην Κόρινθο

Ζητά

Ηλεκτρονικούς τεχνικούς , για το τμήμα Επισκευών Ηλεκτρονικών Μετρητών (Service & Repair )

 • Με άριστη γνώση και εμπειρία στην χρήση παλμογράφου
 • 3ετή εμπειρία, τουλάχιστον, σε θέματα ηλεκτρονικών επισκευών
 • Ηλικία έως 40 ετών
 • Καλή γνώση Αγγλικής. Η γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Κάτοικος Ν. Κορινθίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας υποψηφίων : 27410 – 41372 κα Κατερίνη

Αποστολή βιογραφικού : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η εταιρεία δεν υποχρεούται να απαντήσει σε όλους τους υποψηφίους, που θα αποστείλουν το Βιογραφικό τους, παρά μόνο σε όσους κληθούν σε συνέντευξη.

Εκδόθηκε η 3Κ/2014 για τη ΔΕΔΔΗΕ

find job

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/5.9.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει τη 13η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2014
Κατηγορία Π.Ε., Τ.Ε. ή Δ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 17ης Οκτωβρίου 2014, ημέρας Παρασκευής.

Πηγή Ανακοίνωσης: https://www.asep.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2014β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015α.

find jobΤο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής, για τα εξάμηνα 2014β και 2015α.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 01/09/2014 (ώρα 15.00) – 15/9/2014 (ώρα 15.00) .

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων : http://applications.inedivim.gr

*2/9/2014 Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

10/9/2014    Λόγω του ότι αυτή τη χρονική στιγμή θα δωθεί προτεραιότητα στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. να αποστέλλετε μόνο email που αφορούν διαγραφή χρήστη ή πρόβλημα εγγραφής/εισόδου στο σύστημα υποδοχής αιτήσεων

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήµατα που αφορούν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωροµισθίων εκπαιδευτών στα(∆ΙΕΚ) για τα εξάµηνα2014β& 2015α

12/9/2014: Το e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από την Παρασκευή 12/09/2014 και ώρα 17.00 δεν θα δέχεται αιτήματα διαγραφής χρηστών. Σας ενημερώνουμε ότι διορθώσεις που αφορούν τη φόρμα μοριοδότησης μπορούν να γίνονται μέσω υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα προσκομίζεται στο ΙΕΚ στο οποίο υποβάλλεται ο φάκελος των δικαιολογητικών

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20140902-prosk-diek.pdf)Προσκληση εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 2014Β-2015Α 131 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20140910-DIEK-FAQ.pdf)ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 76 Kb

 

Πηγή : ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

Θέσεις εργασίας στην morphos designs

find jobΣτη morphos designs, κινητήριά μας δύναμη, είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας, εμείς, η ομάδα μας.  Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας, ζητάμε:

 • Γαζώτριες και κόπτριες καλυμμάτων καναπέδων για το ραφείο μας
 • Εργάτες για το τμήμα μονταρίσματος και συσκευασίας

Αποστολή βιογραφικού: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.<br /><br /><br /><br /> CTRL + Click to follow link" href="mailto:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγή : http://morphos.gr/jobs/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

find jobΟ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας  σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το σχολικό έτος 2014– 2015, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ 2145/33/08-07-2014 Απόφαση ΔΣ του Οργανισμού <<Περί Καθορισμού κριτηρίων επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ και της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών>>, και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Σχολής ΑμεΑ Αθήνας, που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 2178/33/08-07-2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και την υπ αρθμ. 2314/37/22-07-2014 τροποποίηση αυτής, να υποβάλουν αίτηση από 29-08-2014 έως 8-09-2014 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού.

 

Προκήρυξη :

http://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/KATARTISI/tania/galatsi2014d.pdf

 

Πηγή:

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2275&Itemid=128&lang=el

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

find jobΓνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).

Οι θέσεις και τα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

 

Συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Κατανομής Θέσεων

 

Πηγή : ΑΣΕΠ

Υπάλληλοι Πρατηρίων , Avin Oil

find jobΗ εταιρεία Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π., μέλος του group Motor Oil Hellas, αναζητά υπαλλήλους πρατηρίων για όλη την Ελλάδα.

Ρόλος:

Συμμετοχή στην εύρυθμη λειτουργία του πρατηρίου και στην επίτευξη μέγιστων πωλήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων
 • Γνώση Αγγλικών
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Τεχνικές γνώσεις (ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές)

Προσφέρονται:

 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Δυναμικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα εδώ, επιλέγοντας απαραιτήτως τον κωδικό AV11

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πηγή : Avin Oil

Πρόσκληση για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) καθαριστριών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων

find jobΟ Δήμος Κορινθίων προκήρυξε δεκαπέντε (15) θέσεις εργασίας καθαριστριών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κορίνθου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι θέσεις είναι:

 

 

 

 

 
Α/Α
 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
ΘΕΣΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΔΥΟ (2)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΔΥΟ (2)

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΛΥΚΕΙΟ & ΕΣΠ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

2ο ΛΥΚΕΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

3ο ΛΥΚΕΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

4ο ΛΥΚΕΙΟ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

 

δικαιολογητικά:
 
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση εντοπιότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας
6.Βεβαίωση ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ
7.Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και γ) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Επιτροπή .
8.Βεβαίωση ΑΜΚΑ
9.Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη

 Προθεσμία

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθημερινά από την Τετάρτη 20-08-2014 μέχρι και την Τρίτη 26-08-2014 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 π.μ.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο Κορίνθου -1ος όροφος – γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2741361067 , 2741361066 και 2741361000

 

 

Επιπλέον ενημέρωση :

ΑΣΕΠ

Έντυπα ΣΜΕ

Πρόσκληση για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) καθαριστριών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων για το σχολικό έτος 2014-2015

find jobΟ Δήμος Κορινθίων προκήρυξε εικοσιπέντε (25) θέσεις εργασίας καθαριστριών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορίνθου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι θέσεις είναι:

 

 

 

 

 

 
Α/Α
 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
ΘΕΣΗ

4ο ΚΑΙ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΔΥΟ (2)

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΗΣ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-7o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -15o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ 17o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΝΙΑΣ
 
ΣΜΕ
ΜΙΑ (1)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
 
ΣΜΕ
 
ΜΙΑ (1)
 
 
δικαιολογητικά:
 
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση εντοπιότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας
6.Βεβαίωση ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ
7.Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και γ) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Επιτροπή .
8.Βεβαίωση ΑΜΚΑ
9.Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2741361067 , 2741361066 και 2741361000

 Προθεσμία

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθημερινά από την Τετάρτη 20-08-2014 μέχρι και την Τρίτη 26-08-2014 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 π.μ.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο Κορίνθου -1ος όροφος – γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
 

 

Επιπλέον ενημέρωση :

ΑΣΕΠ

Έντυπα ΣΜΕ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ - ΤοπΕΚΟ

find jobΠρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν  ηλεκτρονική  

αίτηση υπαγωγής από τις  24-7-2014 και ώρα 10:00 π.μ. πατήστε εδώ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Ενημερώνουμε Θέσεις Εργασίας